Transforming Agriculture, Perennially
Donate

Category: Perennial Rice

| ,

Author: Shilai Zhang, Guangfu Huang, Yujiao Zhang, Xiutao Lv, Kejiang Wan, Jian Liang, Yupeng Feng, Jinrong Dao, Shukang Wu, Lin Zhang, Xu Yang, Xiaoping Lian, Liyu Huang, Lin Shao, Jing Zhang, Shiwen Qin, Dayun Tao, Timothy E. Crews, Erik J. Sacks, Jun Lyu, Len J. Wade & Fengyi Hu
Publication: Nature Sustainability

New research reports that a new high-yielding, long-lived perennial rice with significant environmental, economic, and social sustainability impacts is now being grown in Southeast Asia and parts of Africa. Abstract…

Read More
Share On: Share on Facebook Share on Twitter Select other ways to share